سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محسن امیرآبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمدرضا اردکانی – پژوهشکده کشاورزی، پزشکی و صنعتی
فرهاد رجالی – موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
محسن برجی – مرکز تحقیقات کشاورزی اراک

چکیده:

40درصد از اراضی زیر کشت جهان به علت محدودیت فسفر قابل دسترس برای گیاهان زراعی عملکرد پایینی دارند ).6) برای جبران این کمبود استراتژی های مناسبی برای تشدید حلالیت و جذب فسفر از طریق شناسایی منابع فسفر برای فرایند و مکانیسم های معدنی شدن و حلالیت اشکال نا محلول، تسریع و تنظیم این فرایندها به منظوراستفاده بهینه و پایدار از منابع موجود، مناسب با شرایط آگرواکولوژیک ارائه شده است نقش اصلی قارچ VAM تأمین فسفر برای ریشه گیاه است، چرا که فسفر در خاک عنصری فوق العاده کم تحرک است . حتی در صورتی که فسفر به شکل محلول به خاک اضافه شود به سرعت در اشکال کلسیم فسفات یا دیگر اشکال ثابت به صورت غیر متحرک درمی آید . لذا قارچ VAM در افزایش جذب مواد مغذی به ویژه فسفر و تجمع بیوماس بسیاری از محصولات در خاک های با فسفر کم، نقش دارد ).8) از طرف دیگر باکتریهای مفید از جمله ازتوباکتر با تولید انواع هورمونهای محرک رشد، اسیدهای آمینه، ویتامین ها و سیدروفورها سبب افزایش حلالیت و جذب عناصر غذایی مانند آهن، فسفرو روی شده و رشدآنهارا ا فزایش می دهد