سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم زاهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع چوب و کاغذ
تقی طبرسا – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محراب مدهوشی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علیرضا شاکری – دانشیار دانشگاه گلستان

چکیده:

دراین پژوهش به بررسی تاثیر افزودن ذرات نانورس درمقاومت به اتصال میخ عمودبرسطح چندسازه آرد چوب پلی پروپیلنپرداخته شدهاست دراین پژوهش تاثیر ذرات نانورس دردو سطح 3و5 درصد و صفر درصد را به عنوان نمونهه شاهد مورد استفاده قرارگرفت دراین پژوهش از پلی پروپیلن pp به عنوان ماده ترموپلاستیک و همچنین از مالئیک انیدرید پیوند داده شده با پلی پروپیلن MAPP به میزان 4% وزنی به عنوان عامل جفت کننده استفاده شد نمونه ها با دانسیته اسمی 1 گرم برسانتی متر مکعب به صورت قالبگیریBach و با استفاده از روش پرس گرم ساخته شدند پس از آن نمونه های آزمونی برای انجام ازمایش مقاومت به اتصال میخ عمود برسطح براساس استاندارد CEN/TS 15534 – 1:2007 مورد ارزیابی قرارگرفتند درپایاننتایج نشان دادند که با افزایش مقدار نانو تا 3% مقاومت افزایش یافته و سپس با افزودن 5% نانورس این مقاومت کاهش یافت.