سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی عبدی نام – معاون آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ا
غلامرضا داورپناه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

در کشورهایی نظیر کشور ایران که دارای منابع غنـی سـوخت فسیلی هستند، به دلیل صعب العبور و کوهستانی بودن برخـی از مناطق جنگلی، فر اهم کردن سوخت فسـیلی بسـیار سـخت می باشد، در نتیجه مردم این مناطق برای تامین انرژی گرمایی در فصول سرد سال به قطع درختان جنگلی می پردازنـد . ایـن موضوع منجر به از بین رفتن مناطق جنگلی و در نتیجه منـابع آب، خاک و پوشش گیاهی ایـن منـاطق در معـرض تخریـب قرار می گیرند . به منظور بررسی تاثیر نبود سـوخت فسـیلی و تاثیر آن در تخریب جنگلهای پراکنده و حفاظتی، سـه منقـه از محدوده روستاهای ولیـدر، جـیش آبـاد و سـرداب در منطقـه شهرستان طارم از توابـع اسـتان زنجـان کـه دارای جنگلهـای بلوط، ارس و بنـه هسـتند انتخـاب گردیدنـد . سـپس بوسـیله پردازش تصـاویر مـ اهواره ای ) ) ETM+ سـال 2002 مـیلادی نسبت به شناسایی مناطق جنگلـی در محـدوده ایـن روسـتاها گردید . ضمن اینکه برای جلوگیری از تخریـب ایـن جنگلهـا، طرح اجرای تجدید حیات جنگل ارائه گردید . نتایج حاصل از اجرای این طرح بیانگر کاهش تخریب مناطق جنگلی فوق بـه میزان 80 درصد و تو سعه جنگلهای حفاظتی و حمایتی در این مناطق می باشد .