سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محمدمهدی شادمان – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
صائب احمدی – استان تهران- دانشگاه تربیت مدرس -گروه مهندسی شیمی
محسن وفایی سفتی – استان تهران- دانشگاه تربیت مدرس -گروه مهندسی شیمی

چکیده:
شیمی آب تزریقی و بالاخص درجه شوری آن، تأثیر اساسی بر خواص فیزیکی، شیمیایی و الکتریکی سنگ مخزن در فرآیندهای ازدیاد برداشت می گذارد. مطالعات آزمایشگاهی بسیاری از افزایش بازیابی نفت در تزریق شورآب رقیق به مخازن نفتی گزارش شده اند. آنچه هم اکنون محل بررسی است، شناخت مکانیزم های فعال در این فرآیند است. در اینجا ما از دید پدیده های سطحی به مطالعه بین سطوح آب و سنگ مخزن می پردازیم و سعی بر شناخت مکانیزم ها خواهیم داشت. در این پژوهش تاثیر غلظت نمک های مختلف محلول در آب بر حالت ترشوندگی سنگ کربناته آهکی با استفاده از آزمایش زاویه تماس بررسی شده است. نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که حضور نمک های Na2SO4، MgCL2، CaCL2 به صورت محلول در آب مقدار زاویه تماس را کاهش داده و سبب آب تری بیشتر سنگ کربناته می شود. آب تری بیشتر سنگ در حضور نمک MgCL2 مشاهده شد. همچنین با افزایش غلظت نمک ها در آب کاهش بیشتر زاوبه تماس مشاهده شد. افزایش غلظت نمک های NaCl، NaHCO3، NaOH نیز سبب تغییر ترشوندگی سنگ کربناته از حالت نفت تر به آب تر شد. نمک NaCl تاثیر کمی بر شوندگی داشت اما تغییر ترشوندگی بیشتری در محلول حاوی NaOH به دلیل خاصیت بازی زیاد آن مشاهده شد