سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن اژدری – عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان؛ فارس، استهبان، دانشگ
علیرضا حاجیانی – عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز؛ شیراز, شهرک صدرا, دانشگاه
آرش توتونچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه شیراز؛ شیراز، معالی آب

چکیده:

در این مقاله ابتدا مروری بر روشهای تجربی در پیش بینی پایداری و میزان نشست دائمی سدهای خاکی، سنگریزه ای و هیدرولیکی در اثر بار دینامیکی زلزله انجام می شود و سپس تاثیر نوع سد سنگریز های )اعم از هسته رسی، هسته آسفالتی و یا رویه بتنی(، عرض قاعده هسته سدهای سنگریزه ای با هسته رسی، نوع پلینس و یا دال آسفالتی، بر میزان بزرگنمایی امواج توسط بدنه سد، مقدار تغییر شکلهای الاستیک و ضریب اطمینان شبه استاتیکی و با استفاده ازروش های المانهای محدود )در حالت معادل خطی الاستیکEquivalent Linear Elastic و تعادل حدی برای چند سد واقعی مورد مطالعه قرار می گیرد. تحلیلهای عددی انجام شده نشان م یدهد که عامل اصلی در تعیین رفتار دینامیکی سدهای سنگریزه ای، خواص پوسته خرد هسنگی آنهاست و قسمتهای دیگر بدنه تاثیر قابل ذکری در آن ندارند.