سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
حسین خسروی – دانشجوی دکتری مهندسی سیستم های انرژی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
امیرحسین اشراقی – دانشجوی دکتری مهندسی سیستم های انرژی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
مصطفی مافی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

چکیده:
افزایش مصرف انرژی فسیلی و پایان پذیری این انرژی ها از یک سو و مخاطرات زیست محیطی و گرم شدن کره زمین به واسطه استفاده بیش از حد از این منابع انرژی از سوی دیگر، تحقیق در حوزه بهینه سازی و بررسی عوامل تاثیر گذار روی کاهش مصرف سوخت و کاهش تلفات حرارتی و افزایش بازدهی را امری اجتناب ناپذیر کرده است، بررسی عوامل تاثیر گذار روی کاهش تلفات حرارتی و افزایش بازدهی و بهینه سازی مصرف سوخت نه تنها یک فرصت بلکه یک الزام بزرگ به حساب می آید. در این تحقیق تاثیر هوای اضافه روی بازدهی و میزان تلفات یک دیگ بخار نمونه که در تاسیسات مرکز مطالعات انرژی آذربایجان نصب شده است، به صورت تجربی و آزمایشی مورد مطالعه قرار گرفته است. هزینه سالیانه ناشی از تلفات حرارتی کارکرد دیگ با میزان هوای اضافه محاسبه شده است. نتایج نشان می دهند که در صورت افزایش تنها 19% هوای مازاد نسبت به میزان استاندارد، هزینه ایی در حدود 46472000 ریال در سال به سیستم تحمیل می شود.