سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
امین طالبی – دانشگاه ازاد اسلامی،واحد شاهرود،گروه مهندسی شیمی،شاهرود ایران
محمد چالکش امیری –
محمد کار آموزیان –
عماد طالبی –

چکیده:
فلوتاسیون فرایند جدایش ذرات برمبنای اختلاف آبرانی سطح ترکیبات مختلف می باشد این فرایند روشی موثربرای شستشوی زغالسنگ است زیرازغالسنگ بطور طبیعی آبران بوده و موادمعدنی همراه آن خاکستر آب پذیرمیب اشند پارامترهای متفاوتی برفلوتاسیون زغال سنگ موثر می باشند که دراینجا تاثیرشش مورد ازمهمترین پارامترها ازجمله نوع کلکتور نوع کف ساز مقدار کلکتور مقدار کف ساز دانه بندی و درصد جامددربازیابی زغال بررسی و توسط نرم افزارqualitek ازمایشها به روش تاگوچی طراحی و مورد ارزیابی قرارمیگیرد نتایج بدست آمده ازفلوتاسیون زغال درمقیاس ازمایشگاهی و تحلیل نتایج توسط نرم افزار نشان دادکه پارامترهای درصد جامد دانه بندی نوع کف ساز نوع کلکتور مقدار کف ساز و مقدار کلکتور بهترتیب دارای بیشترین تاثیر دربازیابی زغال و حذف خاکستر را دارا هستند مقادیر بهینه پیشنهادی برای حصول بیشترین بازیابی زغال توسط نرم افزار برای این پارامترها به ترتیب 15درصد جامد اندازه ذرات 212میکرون کفسازmibc کلکتور گازویل مقدار کفساز 300gr/t مقدار کلکتور 0/5kg/t ارزیابی گردید درصورتی که ازمقادیر بهینه برای پارامترها استفاده شود درصد خاکستر که ازطریق نرم افزار ارزیابی شده است 9/24میباشد.