سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید جوانمرد – استادیار گروه صنایع غذایی، پژوهشکده صنایع شیمیایی، سازمان پژوهشهای
حجت اله شکری – استادیار قارچ شناسی، گروه میکروب شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ت
هادی ملکی – دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده دامپزشکی، د
فاطمه اکرمی – دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده دامپزشکی، د

چکیده:

بسته بندی ضد میکروبی (Antimicrobial packing) نوعی بسته بندی فعال (Active packing) محسوب شده که می تواند مدت زمان ماندگاری محصولات غذایی را افزایش داده و سلامت آنها را از نظر میکروبی تامین نماید. به منظور کنترل میکروارگانیسم های نامطلوب در سطوح مواد غذایی مواد ضد میکروبی فرار و غیر فرار می تواند در داخل پلیمرهای بسته بندی بکار گرفته شوند. استفاده از عصاره های روغنی گیاهی (Essential oils) و سایر مواد ضد قارچی در ترکیب پوشش هایخوارکی نیزنوعی بسته بندی ضد میکروبی بوده که توانایی مهار رشد قارچها در سطح پسته و مهار تولید افلاتوکسین ها را دارد.
آسپرژیلوس فلاووس به میزان CFU/GR ده به توان شش در محیط کشت سابورود دسکتروز آگار تلقیح شده و سپس دیسک های فیلم تهیه شده از پروتئین آب پنیر حاوی مقادیر 4، 3، 2،1 و 5 درصد اسانس روغنی آویشن شیرازی بر روی محیط حاوی قارچ قرار گرفته و به مدت 3 تا5 روز در 25 درجه سانتی گراد گرمخانه گذاری گردید.
نتایج نشان داد که تمام دیسک های حاوی اسانس روغنی اویشن شیرازی باعث مهار رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس گردیدند. افزایش میزان درصد اسانس روغنی آویشن شیرازی در پوشش تهیه شده باعث افزایش معنی دار در مهار رشد قارچ آسپرژیلوس گردیده است.