سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
الهه تیموریان – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد دهاقان ، ایران
ماشالله ولیخانی – استادیار گروه مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد دهاقان ، ایران

چکیده:
این پژوهش به دنبال آن است تا رابطه بین چابک سازی سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی کارکنان را تبیین کند . روش تحقیق این پژوهش از نوع همبستگی از شاخه میدانی به شیوه پیمایشی و از لحاظ ماهیت کاربردی می باشد . جامعه آماری این تحقیق کارکنان ستادی اداره کل آب و فاضلاب روستایی استان چهارمحال و بختیاری می باشند که جمعا ۴۰ نفر می باشند . برای به دست آوردن حجم نمونه به دلیل در دست نداشتن واریانس جامعه و اطلاع نداشتن از موفقیت یا عدم موفقیت متغیرها از جدول مورگان استفاده شده که برابر ۳۶ نفر می باشند . نرخ برگشت پرسشنامه برابر ۸۳ درصد بود . روش انتخاب نمونه تصادفی ساده می باشد . داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید . برای تجزیه و تحلیل داده ها از برنامه SPSS استفاده شده است . در تحلیل استنباطی داده ها از آزمون همبستگی استفاده شده است . نتایج این تحقیق حاکی از رابطه مثبت و معنا دار بین چابک سازی سازمانی و رفتار کارآفرینانه کارکنان بوده است .