سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احسان مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم خاک دانشگاه شیراز
عبدالمجید ثامنی – دانشیار بخش علوم خاک دانشگاه شیراز

چکیده:

تنفس خاک مکانیزم اصلی انتقال کربن از خاک به اتمسفر و کلید چرخه جهانی کربن است . در مقیاس جهانی CO2آزاد شده از سطح خاک از CO2آزاد شده از مجموع سوختهای فسیلی و دیگر کاربریهای بشری بیشتر است اندازه گیری مقدار CO2 متصاعد شده از تجزیه ماده آلی ساده ترین و نسبتا قابل قبول ترین راه تعیین سرعت تجزیه موادآلی می باشد . میزان دی اکسید کربن متصاعد شده در جریان معدنی شدن هوموس، بسته به نوع خاک متفاوت بوده و تحت شرایط کنترل شده در آزمایشگاه و در دمای در حد مزوفیلیک رقمی در حدود 5 تا 50 میلی گرم در کیلوگرم خاک در روز می باشد . البته مقادیر بیشتر از 300 میلی گرم نیز گزارش گردیده استمتجاوز از یک سوم از اراضی کره زمین را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل داده است و در این مناطق میزان ذخیره کربن خاک بسیار پایین است بنابر این تغییرات آب و هوایی تاثیر شدیدی بر میزان تنفس خاک این مناطق دارد .