سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم سبطی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
سیدعلیرضا موحدی نائینی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رضا قربانی نصرآبادی – مربی گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

غلات یکی از منابع مهم تامین کننده غذای مورد نیاز انسان می باشند و بدلیل سطح کشت وسیع بیشترین نیاز را به کود های شیمیایی دارند . با توجه به هزینه زیاد برای تولیدات کود ها و همچنین مشکلات محیطی ناشی از این کود ها لزوم تجدید نظر در روش های افزایش تولید ضرورت می یابد . در این میان استفاده از فرآورده های بیولوژیک در جهت تغذیه غلات یکی از راه حل های اساسی و مفید به نظر می رسدباکتری ازتوباکتر به عنوان یک کود بیولوژیک نیتروژن را تثبیت کرده و همینطور این باکتری با تولید اکسین، سیتوکنین و جیبرلین اسید در محیط اطراف ریشه باعث افزایش ریشه های مویین و جذب بیشتر عناصر غذایی که عامل کنترل کننده رشد گیاه است می شود همینطور بیش از 60 درصد خاکهای ایران کمتر از یک درصد ماده آلی دارند . یک راه حل برای افزایش مقدار مواد آلی خاک های زراعی کشور، استفاده از کودهای آلی، از قبیل کود حیوانی، کود سبز و ورمی کمپوست می باشد