سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
علیرضا اقبالی عموقین – دانشگاه آزاد اسلامی،دانشکده فنی و حرفه ای سما،واحد اردبیل
اسماعیل پناهی – گروه حسابداری،واحد گناوه،دانشگاه آزاد اسلامی،گناوه،ایران

چکیده:
صورت سود و زیان به عنوان یکی از انواع اطلاعاتی است که در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد تا بتوانند بر مبنای آن اقدام به تصمیم گیری آگاهانه بنمایند. این تحقیق به بررسی تاثیر نوسانات طبقات مختلف سود روی ارزش بازار شرکت می پردازد که ضمن روشن ساختن اهمیت و ارزش اطلاعاتی هر یک از این معیارها و رفتار سرمایه گذاراندر قبال آنها، امکان مقایسه سه معیار سود را نیز فراهم می سازد. با توجه به محدودیت های تحقیق از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 76 شرکت برای این تحقیق انتخاب شدند. تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش انجام آن، علی پس از وقوع می باشد. در این تحقیق سه فرضیه انواع سود (سود خالص، سود بعد ازفعالیت های عادی و سود عملیاتی) روی ارزش بازار شرکت برازش شد. بر اساس نتایج آزمون مدل، نوسانات سود خالص و سود عملیاتی روی ارزش بازار شرکت در نمونه تحقیق تاثیر معنی دار نشان نمی دهد ولی، نوسانات سود بعد از فعالیت های عادی روی ارزش بازار شرکت تاثیر معنی دار نشان می دهد که بیان کننده توجه سرمایه گذار به این سود در تصمیم گیری های خود می باشد.