سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد مالک – کارشناس ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مواد، گرو
پروین علیزاده – استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مواد، گروه سر
حسین کاظمیان – دانشیار، پژوهشگاه علوم وفنون هستهای، پژوهشکده علوم هستهای
محمدرضا خانی – کارشناس، پژوهشگاه علوم وفنون هستهای، پژوهشکده علوم هستهای

چکیده:

هدف از ساخت و سنتز این شیشه سرامیک به همراه زیرکن تشکیل فازهای مطلوب برای دفن زبالههای رادیواکتیو و همچنین بررسی تاثیر زیرکن در آن میباشد. برای ساخت کامپوزیتها ابتدا شیشهای تهیهو،گردید، سپس شیشه حاصل خرد شده و با پودر زیرکن به عنوان جزء دوم با مقدارهای درصد وزنی مخلوط گردید، از پودر شیشه و کامپوزیتها قرصهایی تهیه شد و مورد عملیات حرارتی قرارگرفتند و دمای زینترینگ نمونهها به دست آمد. سپس نمونهها مورد آنالیزهای SEM و XRD قرار گرفتند.نتایج به دست آمده از آنالیز فازها نشان داد که فازهای تشکیل شده در شیشه سرامیک و کامپوزیتها برای دفن زبالههای رادیواکتیو مفید میباشند و همچنین با توجه به نتایج SEM با افزایش درصد زیرکن از میزان فازهای مطلوب کاسته شده است. این کامپوزیت برای اولین بار ساخته شده است.