سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمدرضا عابدیان بروجنی – کارشناس ارشد – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی مکانیک
خسرو جعفرپور – دانشیار – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

با توجه به اهمیت برآورد دقیق انتقال حرارت جابجایی آزاد در کاربردهایی نظیر مسایل مربوط به جو زمین، انتقال حرارت در راکتورهای هسته ای و همچنین خنک سازی در صنایع الکترونیک، دراین مقاله نتایج مربوط بهتاثیر هندسه ی شکل بر روی میزان انتقال حرارت جابجایی ازاد از صفحات محدود دما ثابت در حالت افقی یک طرف فعالبا استفاده از روش های تجربی و تحلیلی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. اعداد رایلی به کار رفته در بررسی ها برای همه ی اشکال و موقعیت ها (در هر دو روش تجربی و تحلیلی) درمحدوده ی آرام قرار دارد و عدد پرانتل مورد استفاده (عددی اشمیت در روش تجربی) در حدود 1900 می باشد. روش تجربی به کار رفته روش جریان الکتریکی محدود شده می باشد که مبتنی بر مطالعات انتقال جرم در محیط الکتروشیمیایی است. برای بررسی های تحلیلی از روش تابع جاذبه ی جسم استفاده شده است. هندسه های مورد بررسی دایره، مربع و مثلث می باشند. طول مشخصه مورد استفاده در محاسبات و آزمایشات جذر سطح فعال جسم است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که انتقال حرارت در مورد صفحات دایروی در موقعیت ذکرشده نسبت به سایر صفحات کمتر است. در ضمن مقایسه ی نتایج بدست امده در مورد هرشکل چه ازروش تجربی و چه از روش تحلیلی تطابق خوبی را با هم نشان می دهد.