سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قاسم انصاری پور – دانشکده فیزیک دانشگاه یزد
شهرزاد رفیعیان – آموزش و پرورش ناحیه 1 یزد

چکیده:

در این مقاله اثر مکانیسم های پراکندگی بر تحرک پذیری الکترونها در ساختار چاه کوانتومی AlxGa1-xAs/GaAs بررسی شده است و با استفاده از قاعده ماتیسن تحرک پذیری کل محاسبه شده است. تحرک پذیری در دماهای کم توسط پراکندگی بار فصل مشترک و در دماهای بالا توسط پراکندگی فونون اپتیکی قطبی محدود شده است.