سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین احمدی کیا – دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
احسان غلامی چنارستان علیا –

چکیده:

خصوصیات ترموهیدرولیکی برج خنک کننده خشک طبیعی یک نیروگاه حرارتی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روابط تئوری و تجربی، دبی هوای عبوری از برج خنک کننده، دمای آب خروجی و مقدار انتقال حرارت در آنمحاسبه شده است. برای افزایش کارایی برج خنک کننده در فصول گرم، از اسپری آب در دورتادور برج خنک کننده، بین کرکره و رادیاتور استفاده میشود. نتایج محاسباتی در شرایط آرام جو و بدون اسپری آب با دادههای تجربی نیروگاهشهید محمد منتظری اصفهان در شرایط مختلف دمای محیط و دمای آب ورودی مقایسه شده است که از دقت خوبی برخوردار است. اثر اسپری آب به صورت افزایش رطوبت هوای محیط در ورودی برج خنک کننده اعمال میشود. نتایجبه دست آمده از اسپری آب در برج خنک کننده نشان میدهد که با افزایش دبی آب اسپری شده، دمای آب خروجی ازرادیاتور و دمای هوای خروجی از برج به میزان قابل توجهی کاهش مییابد. میزان دبی آب اسپری شده در حالتی که رطوبت نسبی حدود 100 درصد باشد، معادل 266 کیلوگرم بر ثانیه است که باعث کاهش 11 درجه ای آب خروجی ازرادیاتور م یشود و همچنین دبی جرمی هوای عبوری از برج در این حالت نسبت به حالت بدون اسپری 28 درصد افزایش می یابد.