سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهرخ حسینی هاشمی – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
محمدعلی جعفری – دانشجوی دکترای پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

در این مقاله، رفتار ستونهای مشبک با بست افقی تحت بار محوری ثابت و بار جانبی چرخه ای )بعنوان تخمینی از رفتار لرزه ای آنها( با استفاده از تحلیلهای غیرخطی به روش اجزاء محدود مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، مدلهای ستون مشبک بصورت طره ای در نرم افزارANSYSتهیه شده و با اعمال بارهای محوری ثابت و جانبیچرخه- ای به انتهای آزاد آنها و اتجام تحلیل غیرخطی، منحنیهای چرخه ای نیرو- تغییرمکان این ستونها بدست آمده اند. سپس با استفاده از منحنیهای چرخه ای، رفتار چرخه ای این ستونها شامل شکل پذیری و کاهندگی مقاومت و سختی، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تاثیر پارامترهایی نظیر مقدار بار محوری، فاصله بستهای افقی و فاصله دو پروفیل طولی ستونها بر رفتار چرخه ای آنها مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان دهنده تاثیر پارامترهای مذکور بر شکل پذیری و کاهندگی مقاومت و عدم تاثیر قابل توجه آنها بر کاهندگی سختی می باشد.