سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

چکیده:

در این پ ژوهش فرایند شکل دهی دمشی قطعات مخروطی از جنس مواد سوپر پلاستیک60(Pb-Sn به صورت تئوری وشبیه سازی المان محدود بررسی شده است. در قسمت تئوری به کمک روابط مربوط به مواد سوپر پلاستیک و هندسی،معادلات حجم ورق در مناطق مختلف بدست آمده، سپس با توجه به ثابت بودن حجم ورق، مجهولات محاسبه شده است. در مرحله بعد فرایند در نرم افزار ABAQUS 6.8 شبیه سازی شده است. مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج آقای Carrino صحت تئوری وشبیه سازی را نشان می دهد. همچنین نتایج نشان می دهد که ضریب اصطکاک و شعاع پخ دهانه قالب تاثیر ناچیزی بر فرایند دارد. افزایش ضخامت ورق باعث افزایش فشار مورد نیاز و غیر یکنواختر شدن توزیع ضخامت می شود.