سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

طلعت سعیدی – دانشجوی اسبق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد جلالیان – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان .
سیف الله امین – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان .

چکیده:

فرسایش خاک امروزه به عنوان یکی از مهمترین مسائل کشاورزی، زیست محیطی و تولید غذا در جهان مطرح شده است [.4] در سال های اخیراز انواع مدل های ریاضی فیزیکی برای محاسبه و پیش بینی انتقال رسوب و آلاینده های همراه با آنها استفاده شده است، که یکی ازآنها مدل ANSWERS می باشد . این مدل شبیه سازی رواناب ناشی از هر رگبار منفرد مستقل از حوزه های آبخیز را انجام می دهد [.1] آنالیز حساسیت ابزاری است که به طور گسترده در مدلسازی فرایند های فرسایشی و هیدرولوژی مورد استفاده قرار گرفته است [.3] هر چند در تمامی مراحل ایجاد، توسعه و استفاده مدل آنالیز حساسیت کارایی دارد ولی در مهمترین مراحلی که آنالیز حساسیت در آنها اهمیت پیدا می کند، مراحل واسنجی و اعتبار سازی مدل است [.5] تحلیل حساسیت به دو روش ساده و مونت کارلو صورت می گیرد . در روش ساده درصد تغییرات خروجی های مدل به ازای درصد مشخص افزایش و کاهش پارامتر های ورودی مدل مشخص می شود [5].