سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد نوش کام – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
حسین رضا روحی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
فاطمه ملک ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
محمد رضا زرتشتی – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

به منظور ارزیابی تحمل به شوری پنج رقم گلرنگ بهاره شامل K.W11 ،K.W13 ،P.I ،I.L111 و رقم محلی اصفهان بر شاخص های جوانه زنی و قوه نامیه، آزمایشی در آزمایشگاه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا درآمد. تیمارهای شوری شامل 160، 12، 8، 4، 0 mmhos/cm بودند . نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر شوری در ارقام مورد آزمایش و اثر متقابل رقم × شوری بر روی تمام صفات مورد بررسی معنی دار 1%<=P بود و کلیه صفات مورد مطالعه شامل درصد جوانه زنی ، میزان رشد، طول ریشه چه و طول ساقه چه و وزن خشک (ماده خشک) با افزایش شوری در تمام ارقام کاهش یافت اما رقم های K.W11 ،K.W13 در همه صفات مورد بررسی برتر از سایر ارقام ظاهر شدند و رقم P.I نسبت به سایر ارقام نتایج ضعیف تری کسب کرده و حساسیت بیشتری در برابر شوری از خود نشان داد . بنابراین رقم های K.W11 ،K.W13 برای زمین های زراعی که خاک آنان با مشکل شوری مواجه است با توجه یه نتایج حاصله از اولویت کاشت برخوردار می باشند و رقم P.I برای کشت در این زمین ها پیشنهاد نمی شود.