سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سحر زیرک زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشدهواشناسی،دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران شمال
جواد بذرافشان – استادیار،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی،دانشگاه تهران

چکیده:
طبق مطالعات مرکز پیش بینی و تحقیقات اقلیم هدلی پیش بینی شده است که به دلیل گرمایش جهانی در قرن ۲۱ خشکسالی های فراگیر و شدید، زندگی میلیونها نفر در سراسر کره زمین را تهدید نمایند. از آنجا که خشکسالی، بخش های مختلف جامعه مانند منابع آب،کشاورزی، صنعت، اقتصاد، بهداشت و…را تحت تاثیر قرار می دهد، لذا پایش و ارزشیابی این بلایا در آینده به منظور ارایه ی برنامه ریزی صحیح در بخشهای مختلف جامعه، امری لازم وضروری است. هدف از این تحقیق مقایسه تداوم خشکسالی تحت شرایط اقلیم آتی با اقلیم فعلی در ایستگاه های منتخب استان اصفهان است. برای دستیابی به این هدف، ابتدا داده های بارندگی برای دوره های آتی در ایستگاه های منتخب استان اصفهان با استفاده از مدل گردش عمومی جو CGCM3 و تحت سه سناریوی A2 به کمک تکنیک ضریب تغییر ریزمقیاس نمایی شد. در مرحله بعد، شاخص استاندارد بارش (SPI) در سه مقیاس زمانی ۳و ۶ ماهه، برای دوره ی پایه (۲۰۰۰-۱۹۷۱) و دوره های ۲۰۴۰-۲۰۷۰ و ۲۰۱۱-۲۰۴۱ و ۲۱۰۰-۲۰۷۱ تحت سناریوی انتشار، در ایستگاه های منتخب استان اصفهان محاسبه شد. مشخصه تداوم خشکسالی در دوره پایه و دوره های آتی استخراج شد. نسبت تداوم خشکسالی در دوره های آتی در مقایسه با دوره پایه در همه ایستگاه ها در دوره بازگشت های مختلف محاسبه گردید. در نهایت، این نسبت ها با استفاده از روش عکس مجذور فاصله بر پهنه استان اصفهان ترسیم گردید. نتایج نشان داد به طورکلی در دوره های آینده،تداوم خشکسالی در مقایسه با گذشته به ازای دوره بازگشت های مختلف کاهش می یابد.