سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا مرادی – گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی – مهندسی، دانشگاه رازی کرمانشاه
مهدی نوری – گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی – مهندسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

دی متیل اتر (DME) به عنوان یک سوخت تمیز می تواند جایگزین سوخت دیزل و LPG شود و یا در مصارف خانگی و سوخت نیروگاه و … مورد استفاده قرار گیرد . تا به حال DME عمدتاً از طریـق سنتز متانول از گاز سنتز و سپس آبگیری از متانول تولید شـده اسـت . امـا روش مـستقیم سـنتز DME در یک راکتور و روی یک کاتالیست ترکیبی ، اقتـصادی تـر اسـت . علـت ایـن امـر حـذفمحدودیت تعادل ترمودینامیکی تبدیل CO است ک ه به دلیـل تـاثیر مثبـت سـه واکـنش : سـنتز متانول،آبگیری از متانول و شیفت گاز _ آب است که به طور همزمان انجام می گیرد . در ایـن تحقیـق سه واکنش مذکور مورد مطالعة ترمودینامیکی قرار گرفته اند . ماکزیمم تبدیل CO و H2 که در حالت تعادل قابل دسترس است همچنین گزینش پذیری DME ، CO2 و متانول در حالت تعادل محاسـبه شده است . این محاسبات ترمودینامیکی با حل همزمان سه معادلة غیرخطـی تعـادل و اسـتفاده از معادلة SRK برای محاسبة ضریب فوگاسیتةاجزاء انجام شده است . نتایج نـشان داد کـه اثـر تـاًثیر مثبت (Synergy) سه واکنش تبدیل CO را خیلی بالاتر می برد در نتیجه گزینش پذیری و راندمان تولید DME افزایش می یابد . دماهای کمتر و فشارهای بالاتر از نظـر تبـدیل خـوراک و بـالا بـردن گزینش پذیریDMEمطلوب است