سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی پاسدار شهری – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی
قاسم حیدری نژاد – دانشیار – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی
شهرام دلفانی – مربی – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

سیستمهای سرمایش دسیکنت , سیکلهای سـرمایش جـذبی از نـوع جامـد هــستند کــه کنتــرل مجــزای دمــا و رطوبــت و نیــز امکــان اســتفاده از خنککنندههای تبخیری را د ر مناطق مرطوب فـراهم مـی کننـ د . نداشـتن اثرات مخرب زیست محیطی , مصرف انـرژی تمیـز کمتـر و بهبـود کیفیـت هوای داخـل بـر اسـاس اسـتانداردهای موجـود از مهمتـرین مزایـای ایـن سیستمها در مقابل سیستمهای معمول نظیر تبرید تراکمـی مـی باشـد . در این مقاله به بررسی نحوه عملکرد سیکل سرمای ش دسیکنت پرداخته شـده است . پس از معرفی سـیکلهای متـداول سرمایـشی دسـیکنت ( تهویـه ای و بازگشتی ), برنامه کامپیوتری برای بررسی ترمودینامیکی این سیکلها ارائـه شده است که با توجه به فرضیات ذکر شده امکان استفاده از خنک کننـده – های تبخیری از نوع دسیکنت را در مناطق مختلف آب و هوایی و دستیابی به آسایش حرارتی برآورد می کند . همچنین به کمک مـدل ترمودینـامیکی ارائه شده اثر دما و رطوبت هوای محیط و دمای احیا بر کارایی و میزان آب
مصرفی و دمای خروجی سیکل بررسی شده است