سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
محسن کاظمی – کارشناس ارشد آیرودینامیک
عباس صدری – کارشناس ارشد تبدیل انرژی دانشگاه علوم تحقیقات بوشهر
آرش امیری فرد – کارشناس ارشد تبدیل انرژی دانشگاه علوم تحقیقات بوشهر

چکیده:
بازگشت ناپذیری قانون دوم برای تعیین هندسه بهینه کانال که افت ها را برای محدوده جریان آرام و شار حرارتی ثابت کمینه می کند، استفاده می شود. هندسه های کانال مورد بررسی شامل دایروی، مربعی، مثلث متساوی الاضلاع و مستطیلی با نسبت منظری 5/. و سینوسی با نسبت منظری√3/2 می باشد. قطرهای هیدرولیکی برای هندسه های مختلف استفاده می شود. هندسه دایروی بهترین بوده، بویژه زمانی که مولفه های اصطحکاکی تولید انتروپی اهمیت داشته باشد. کانال های با هندسه مثلثی و مستطیلی انتخاب های ضعیفی در تولید انتروپی و توان پمپ هستند. سپس تاثیر نوع سیال در نسبت منظری مختلف، نسبت منظری در شار حرارتی مختلف و تاثیر هندسه دایروی مستطیلی و شش ضلعی در قطر هیدرولیکی مختلف بر تولید انتروپی بی بعد مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد خواص سیال قویا بر تولید انتروپی تاثیر می گذارد. با مقایسه تولید انتروپی بی بعد در نسبت منظری مختلف، هندسه دایروی کمترین تولید انتروپی و مستطیلی بیشترین و هندسه شش ضلعی دارای تولید انتروپی بی بعد متوسط می باشد.