سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
رسول لشگری – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و پرورش ابتدایی
حسین رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر مطالعه ی تطبیقی برنامه های درسی و فعالیتهای کلاسی در کشورهای آمریکا و ژاپن با استفاده از فرایند حل مسئله و مقایسه ی آن با ایران است، تا بتوان با نگرشی جامع به رویکرد این کشورها به موضوع حل مسئله و با استفاده از چگونگی پرداختن به فعالیتهای حل مسئله ای در برنامه های آموزشی آنها، کمکی به ایجاد زمینه ی لازم برای طراحی الگوی آموزشی حل مسئلهای در ایران کرد. یکی از دلایل انتخاب کشورهای فوق موفقیت دانش آموزان آن هادر ارزیابی های بین المللی است. این مطالعه از نوع پژوهشهای توصیفی تحلیلی بوده و با روش تطبیقی صورت گرفته است. بررسی های انجام شده از منظر برنامه درسی، فعالیتهای آموزشی نشان داد که علی رغم اختلافات در رویکرد و چگونگی پرداختن به فرایند حل مسئله در برنامه درسی دوکشور مذکور، حل مسئله به عنوان جزئی جدایی ناپذیر در آموزش ریاضی دوره ی متوسطه ی این کشورها محسوب می شود. پیشنهاد مطرح شده در این تحقیق این است که یکی از مسائل مهم پیش روی در بهبود آموزش برنامه های ریاضی دوره متوسطه، درک اهمیت حل مسئله و چگونگی گنجاندن آن در برنامه های درسی آموزش ریاضی این دوره از طریق برنامه ریزان درسی می باشد. در نهایت این پژوهش راهکارهایی برای استفاده از فرایند حل مسئله در آموزش ریاضی در ایران پیشنهاد می کند.