سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پیمان خرمی – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن محسنی نیا – دانشیار دانشکده شیمی ، دانشگاه کاشان
حمید مدرس – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این تحقیق با محاسبه ضریب فوگاسیته از یک معادله حالت درجه سه و دو پارامتری ( معادله حالت ،MMM)، تعادل مای ع-مایع مورد بررسی قرار گرفته است . داده های تعادلی مایع-مایع برای پنج سیستم سه جزئی و در فشار اتمسفریک با بکارگیری معادله حالتMMMو قانون اختلاط واندروالس محاسبه شده و با دو معادله حالت دیگر( PR و SRKKD) و دو مدل ضریب فعالیت ( UNIQUAC و NRTL )مقایسه شده است .
نتایج این مقایسه نشان دهنده برتری معادله حالتMMM نسبت به معادلات SRKKD و PRبوده و به داده های تعادلی بدست آمده از مدلهایUNIQUAC و NRTLتطابق بهتری دارد .