سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا پهلوان – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
سیدعلیرضا موحدی نائینی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
غلامرضا اعتصام – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
غلامعلی کیخا – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

چکیده:

دستگاهی است که برای اندازه گیری رطوبت ساخته شده است . همچنین با این دستگاه می توان شوری TDR خاک را نیز اندازه گیری کرد . اندازه گیری شوری خاک با این دستگاه سریع و غیر مخرب است و امکان اندازه گیری شوری خاک در مزرعه وجود دارد و نیازی به تهیه عصاره اشباع نیست و در مدت کوتاهی می توتوانان مقدار زیادی اندازه گیری انجام داد . در اندازه گیری شوری خاک با TDR ، اساس کار دستگاه بر اندازه گیری مقاومت ظاهری خاک و یا هدایت الکتریکی توده خاک به جریان الکترومغناطیس می باشد [.5] اولین باردالتون و همکاران [2] بیان کردند که می
توان از رابطه کاهش ولتاژ امواج دستگاه TDR در اثر شوری برای اندازه گیری شوری توده خاک استفاده کرد . شوری توده خاک به رطوبت خاک، شوری محلول خاک و شکل هندسی ذرات خاک بستگی دارد . رابطه بین شوری توده خاک و شوری محلول خاک به صورت زیر است
ECa=ECw. θ. T(θ) +ECs )1 )
دراین رابطه، ECa شوری توده خاک ) ) ds/m ، ECw شوری محلول خاک ) ) ds/m ، θ رطوبت خاک بر حسب حجمی، ) T(θ ضریب انتقال که به شکل هندسی حفرات خاک بستگی دارد و ECs هدایت الکتریکی فاز جامد خاک ( شوری کاتیونهای جذب شده به ذرات رس ) که این عدد ناچیز می باشد و قابل چشم پوشی است . رابطه بالا به شکل زیر نیز می تواند نوشته شود ( از ECs به علت کوچکی مقدار آن چشم پوشی شده است ).
ECa= ECw .θb / θs( 2 )
که b ضریب کالیبراسیون بوده و عدد 2/5 مناسب اکثر خاکها می باشد، θs مقدار رطوبت حجمی در حالت اشباع و θ رطوبت حجمی خاک در موقع قرائت
رابطه بین شوری محلول خاک و شوری عصاره اشباع [1] به صورت زیر است :
ECw = [ ECe. ρb. Sp /100 .θw ] ( 3 )
که در این رابطه ECw شوری محلول خاک ) ) ds/m ، ECe شوری عصاره اشباع خاک ) ) ds/m ، θw مقدار رطوبت خاک بر حسب حجمی، ρb مقدار وزن مخصوص ظاهری خاک بر حسب مگاگرم بر متر مکعب و Sp درصد اشباع بر حسب وزنی می باشند .
به دلیل وجود تنش های شوری و رطوبتی در اراضی منطقه سیستان، این تحقیق با هدف مطالعه تغییرات شوری و رطوبت در روش های مختلف کاشت و مقادیر مختلف آبیاری اجرا گردید