سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پیمان صمیمی – دانشگاه تهران
حسن فرهنگی –

چکیده:

سوپر آلیاژ پایه نیکلNimonic 80Aبهسبب استحکام دمای بالا وخواص خزشی مناسب بطور گستردهای در کاربردهای دمای بالا مورد استفاده قرار میگیرد. بسیاری از تغییر و تحولات ایجاد شده در خواص این آلیاژ که در اثرانجام عملیات حرارتی، طی فرآیندهای ساخت و یا در حین سرویس ایجاد میشوند، ناشی از تغییراتی است که در ساختار آن بوجود میآید. در این تحقیق تغییرات ساختاری ایجاد شده در تعدادی از پیچهای مورد استفاده در اتصال رینگهایعبور هوا به سقف محفظه احتراق توربین گازی در یکی از واحدهای نیروگاهی کشور مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات ساختاری ایجاد شده در پیچهای مذکور در طی زمان حدود 36000 ساعت، در دمای سرویس650-600منجر تنزل خواص مکانیکی و در نهایت شکست خزشی آنها گردید که بررسیهای ساختاری کاملا موئید این مطلب بود. در ادامه با انتخاب و اعمال عملیات حرارتی مناسب بر این پیچها، ساختار تغییر یافته و خواص آنها تا حد مطلوبی مورد بازیابی قرار گرفته و عملیات حرارتی مناسب برای شرایط کار مورد نظر پیشنهاد گردید. روشهای متنوعی شامل کوانتومتری،متالوگرافی، سختی سنجی، جهت تحلیل تغییرات ساختاری پیچها مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج بدست آمده براساس مشاهدات ساختاری در پیچهای آسیب دیده، نو و عملیات حرارتی شده مورد ارزیابی قرار داده شده است.