سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
جمشید خان چمنی – دانشیار گروه بیوشیمی و فیزیک، دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
کاملیا اقبالی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران

چکیده:
پروتئین بتالاکتوگلوبولین (BLG) عضو خانواده لیپوکالین ها از پروتئین های اصلی شیر در برخی پستانداران و عامل آلرژن برای انسان می باشد که دارای ماهیت اتصال به چندین لیگاند با خصلت های بیولوژیکی و فیزیکوشیمیایی مختلف به طور همزمان ات . هدف از این پژوهش مطالعه نحوه اتصال رتیونل به پروتئین و ماهیت برهمکنش و درک تغییرات اعمال شده است که می تواند در جهت توضیح فرایند بیوشیمیایی با لیگاندهای آبگریز مشابه و میزان در دسترس بودن زیستی و مصارف درمانی مورد استفاده قرار گیرد در این مقاله از روش طیف سنجی فلورسانس و دورنگ نمایی دورانی به منظور بررسی و تحلیل تاثیر تشکیل کمپلکس بر ساختار پروتئین و تعیین پارامترهای اتصالی استفاده شد. نتایج بیانگر تاثیر رتینول بر روی ساختار پروتئین بتالاکتوگلوبین و شکل گیری کمپلکس پایدار می باشد.