سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسین نادری – دانش آموخته مرتعداری، دانشگاه تربیت مدرس
قاسمعلی دیانتی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس،گروه مرتعداری
منصور مصداقی – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
الهام فخیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری

چکیده:

این مطالعه به بررسی تغییرات فاکتورهای توپوگرافی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در گروه های اکولو ژ یک گیاهی مراتع خشک ندوشن یزد می پردازد . برای پوشش دادن به کل منطقه تعیین سایت های نمونه برداری به روش تصادفی – طبقه بندی شده ( مونه بندی ) بر اساس واحد های زمین شناسی انجام شد . نمونه برداری از پوشش گیاهی به روش سیستماتیک – تصادفی و درون پلاتهای مستقر شده در توده های گیاهی موجود در هر یک از سایت های نمونه برداری انجام گرفت . ابعاد پلات ها بر اساس منحنی سطح گونه برای هر جامعه بدست آمد . برای بررسی تغییرات فاکتورهای محیطی داخل هر سایت 19 متغیر محیطی شامل ارتفاع، شیب، جهت، درصد صخرهای بودن، درصد سنگریزه، یونهای محلول ( سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم ) ، فسفر، کل نیتروژن، میزان ماده آلی، آهک، گچ، هدایت الکتریکی، اسیدیته و درصد شن، سیلت و رس خاک ثبت شد . به منظور طبقه بندی پوشش گیاهی و تعیین گروه گونه های اکولوزیک منطقه از آنالیز گونه های شاخص دو طرفه TWINSPAN و به منظور بررسی روابط بین فاکتورهای محیطی اندازه گیری شده و تغییرات پوشش گیاهی از روش آماری تجزیه واریانس یک طرفه استفاده شد . با استفاده از آنالیز 5 TWINSPAN گروه گیاهی در این منطقه تشخیص داده شد . نتایج آنالیز واریانس نشان داد که از میان فاکتورهای محیطی اندازه گیری شده ارتفاع، شیب، درصد کربن آلی، نیتروژن، اسیدیته، آهک، درصد سنگریزه و سنگلاخی بودن دارای تغییرات معنی داری در ارتباط با تغییرات گروههای اکولوژیک گیاهی منطقه بودهاند . نتایج آنالیز توابع تشخیص نیز نشان داد که متغیرهای شیب، ارتفاع، شن و درصد سنگریزه سطحی نقش موثرتری در تفکیک گروههای گیاهی دارند .