سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

جواد سیدمحمدیمرشت – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد . رشت، جاده رشت – قزوین، دانشگاه گیلان، دانش
مهدی عاکف – استادیار دانشکدهکشاورزی دانشگاه گیلان
حسن رمضاپور – استادیار دانشکدهکشاورزی دانشگاه گیلان
کامران افتخاری – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقاتخاک و آب

چکیده:

خاک به عنوان بستر تولید از اهمیت ویژه ای برخوردار است که برای بهره وری مناسب از آن شناخت خاک ها و اطلاع از قابلیت و محدودیت های آن راهگشای استفاده بهینه از این ثروت ملی است . بهره برداری مناسب و حفاظت از منابع خاک در صورتی امکان پذیر است که کلیه خصوصیات آن بررسی و مورد شناسایی قرار گیرد، برای نیل به چنین اهدافی ضروری است که به تحقیقات علمی و پایه خاکشناسی اهمیت بیشتری داده شود چرا که طرحها و تحقیقات بعدی بایستی بر پایهها و چهارچوب محکم علمی و منطقی قرار گیرد و نه بر پایههای حدس و گمان . یکی از مناطقی که نیاز به تحقیقات گسترده و دقیقتر دارد خاکهای زیر کشت برنج در استان گیلان است . مطالعاتی در دنیا به منظور بررسی خاکهای شالیزاری صورت گرفته است اما غالباً این مطالعات با شرایط شالیزارهای شمال ایران از نظر اقلیمی و مواد مادری متفاوت است . پونامپروما با مطالعه خاکهای شالیزار گزارش کرد که افزایش هدایت الکتریکی در خاکشالیزار با زهکشی ضعیف ( اراضی پست ) نسبت به خاک شالیزار با زهکشی خوب ( اراضی مرتفع ) احتمالاًًًًً به تبدیل شدن اکسیدهای آهن و منگنز به Fe 2+ و Mn 2+ در شرایط احیایی مربوط میشود [.6] کیوما (1985) نمونه خاکهایی از شالیزارهای مختلف مناطقی از آسیا را بررسی کرد که میانگین pH در این خاکها حدود 6 بوده است، ایشان pH های کمتر از 5 را در ارتباط با حضور مقادیر زیاد خاکهای پیتی ( توربی، یا رسوبات پیتی متمایل به سیاه ) دانست . تفاوت در مقدار بارندگی و تغییرات فصل خشکی و بارانی باعث تفاوتهایی در میانگین pH این مناطق شده است [.2] وی همچنین گزارش کرد که ظرفیت تبادل کاتیونی در نمونه خاک شالیزارهای آسیا حدود 18/6 سانتیمولبار بر گیلوگرم خاک بوده است . بطوریکه خاکهای شالیزاری اندونزی و فیلیپین به دلیل وجود مقدار زیاد رسهای 2 به 1 دارای .[2] بالایی هستند CEC هدف از این مطالعه بررسی خصوصیات EC, CEC و pH خاکهای شالیزار در واحدهای مختلف فیزیوگرافی در یک ردیف پستی و بلندی از مناطق مرتفع تا حاشیه دریای خزر در بخش مرکزی گیلان میباشد .