سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
آرش ادیب – دانشیار گروه عمران، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
حسام فولادفر – دکترای سازه های آبی، مؤسسه تحقیقات آب ایران، تهران
امیر روزی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدگرسیوز میرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آب، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
تغییر و دگرگونی مستمر از اصول حاکم بر هر رودخانه ای است که یکی از دلایل آن کلیه اقدامات مهندسی رودخانه جهت بهره برداری بیشتر و کاهش خطرات در آن می باشد. تغییر و جابجایی مستمری در مشخصات هندسی رودخانه مثل خم ها (قوس ها) و چم (پیچانرود) به وقوع می پیوندد. مهمترین این تغییرات، تغییر شرایط اولیه رودخانه و الگوی کانال رودخانه، تغییرات پیچانرودیف تغییرات طولی و عرضی و ارتقاعی کانال رودخانه، تغییر حریم های و کاربری اراضی حاشیه رودخانه می باشد. این تغییرات سبب شده اند که بررسی تغییرات شکل و مشخص شدن نوع رودخانه و تهیه نقشه های پلان رودخانه با جزئیات دقیق بعنوان مطالعات لازم و اولیه جهت مطالعات در دیگر مباحث رودخانه و اقدامات مهندسی رودخانه ازاهمیت و ضرورت خاصی برخوردار باشند. با بررسی پلان رودخانه کرخه به وسیله تصاویر ماهواره لندست 8 در سال های 1381 و 1393 و بررسی نیمرخ های عرضی و ضریب پیچشی، به کمک نرم افزارهای ArcGIS و AutoCAD در بازه بین ایستگاه های هیدرومتری پای پل و حمیدیه مشاهده شد که نوع رودخانه کرخه پیچانرودی می باشد و ضریب پیچشی رودخانه در سال 1381 از 1/67 به 1/77 در سال 1393 افزایش یافته است و طول روخانه در بازه مطالعاتی در سال 1381 از 214 کیلومتر به 221 کیلومتر در سال 1393 افزایش یافته است. احداث سد مخزنی کرخه موجب تغییر شیب و همچنین تراز بستر و پدیده رسوبگذاری در بالادست سد و همزمان کف کنی در پایین سد و فرسایش بستر و کناره ها شده است که در بازه انتهای مورد مطالعه رودخانه با رسوبگذاری، افزایش ارتفاع بستر کف رودخانه را داشته است.