سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هادی عامری خواه – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهوا
مصطفی چرم خواه – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

فاکتور های مدیریتی جنگل تراشی، سوزاندن زیست توده شخم زدن ، عملیات برداشت ، زهکشی اراضی مرطوب، تغییر نوع عملیات و مدیریت خاک ، آیش گذاری، نوع محصول، کاربرد کود و جنگلکاری بر دینامیک کربن خاک تاثیر گذارند [ 2 و 1] تغییر کاربری اراضی اثرات معنی داری بر تغییرات اقلیم جهانی گذارده است و برآوردهای جدید نشان می دهد این تغییر کاربری اراضی طی ده سال انتهایی قرن بیستم به تنهایی سبب افزوده شدن 1/6 گیگا تن کربن به اتمسفر شده است [ 4 ]پیمان کیوتو به کشورهای عضو این پروتکل اجازه می دهد تا از حبس نمودن کربن به عنوان
یکی از استراتژیهای خود جهت کاهش ورودی کربن به اتمسفر و ایجاد ظرفیت جهت تولید بیشتر گازهای گلخانهای استفاده نمایند [ 3 ]حبس نمودن کربن راه حل اساسی کاهش تغییرات اقلیمی است ] . [ 2 بنا بر بند ه تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه دولت اجازه داده است تا 84000 هکتار از اراضی شور و قلیای لم یزرع خوزستان که فقط زیر پوشش علف های شور پسند است به مزارع نیشکر تبدیل شود . در این بررسی سعی شده است تا اثرات تغییر کاربری اراضی شور و قلیا و دستنخورده خوزستان به کشت نیشکر و اثرات این تغییر کاربری اراضی بر روی ذخیره کربن خاکها به
عنوان شاخصی از پایداری و مقدار تصاعد کربن پرداخته شود .