سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مژگان ولی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
مصطفی کریمیان اقبال – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدجعفر ملکوتی – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

شور شدن خاک ها در مناطق خشک و نیمه خشک یک معضل جدی برای توسعه کشاورزی و استفاده پایدار از منابع خاک و آب می باشد . در کنار عوامل اولیه ایجاد کننده شوری خاک، انسان با اعمال روش های نادرست مدیریتی تأثیر چشمگیری در ایجاد شوری ثانویه دارد . در واقع انسان به عنوان یکی از عوامل موثر در شور شدن خاک معرفی گردیده که با از بین بردن پوشش گیاهی و تغییر در کاربری اراضی، آبیاری بی رویه با آب های شور و لب شور، عدم مدیریت صحیح اراضی کشاورزی و بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی موجب شور شدن خاک می گردد . به منظور بررسی تأثیر توسعه فعالیت های کشاورزی بر روی تخریب اراضی و افزایش شوری خاک، منطقه شمس آباد استان قم با مساحت حدود یازده هزار هکتار برای این مطالعه انتخاب گردید