سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کیومرث سهیلی – گروه اقتصاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی ایران

چکیده:

صنعت پتروشیمی سهم بالایی از تولید ناخالص داخلـی ایـران را به خود اختصاص داده است . این صنعت در سال های اخیـر رشد چشم گیری را از نظر محصولات تولیدی تجربـه نمـوده است . صنعت پتروشیمی از بین صنایع انرژی بر پس از صنعت انرژی بر آهن و فولاد و صنعت انـرژی بـر سـیمان بیشـترین مصرف انرژی را دارا می باشد و انتظـار مـی رود در آینـده نیـز روند رو به رشد مصرف انرژی در این بخـش هـم بـه عنـوان خوراک و هم به عنوان سوخت تداوم یابد . از اینرو تبیین یـک چشم انداز روشن از مصرف بلندمدت انرژی در این صنعت و پتانسیل های موجود جهـت صـرفه جـویی در مصـرف انـرژی ناشی از پیشرفت تکنولوژی تولیـد در ایـن بخـش از اهمیـت ویژه ای برخوردار است . به همین منظور در این مقاله، میزان مصرف انرژی و همچنـین
میزان صرفه جویی در مصرف انرژی ناشی از پیشرفت فناوریتولید در این صنعت در افق زمانی 1384-1404 ، با بهره گیری از مدل ارزیابی تقاضای انرژی برآورد شده است . معرفی روش شناختی شبیه سازی تقاضـای انـرژی در صـنعت انرژی بر پتروشیمی در مدل ارزیابی تقاضـای انـرژی، اجـرای مدل و برآورد تقاضای بلندمدت انرژی ذر صنعت انـرژی بـر پتروشیمی و تحلیل نتایج حاصل از آن، آثار بهبود تکنولـوژی تولید بر مصرف انرژی در صنعت پتروشیمی و آثار عدم تحقق سیاست های توسعه صـنعت پتروشـیمی بـر مصـرف انـرژی کشور؛ عناوینی هستند که در ایـن مقالـه مـورد بررسـی قـرار گرفته اند .
نتایج این تحقیق گویای آن است کـه پتانسـیل صـرفه جـویی مصرف انرژی ناشـی از پیشـرفت فناوری تولیـد در صـنعت پتروشیمی بسیار زیـاد اسـت و در بـرش هـای زمـانی 1384 ، 1394 و 1404 به ترتیب 2/4 ، 7/4 و 12/4 میلیون بشکه معادل نفت خام می باشد . لذا صنعت پتروشـیمی بـه سـبب پتانسـیل بالای صرفه جویی در مصرف انرژی، جهت اجرای طـرح هـای بهینه سازی مصرف انرژی از اولویت بالایی برخوردار است .