سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جواد میرزایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
مسلم اکبری نیا – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
مجتبی امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور بررسی و مقایسه عکسل العمل تنوع و غنای گونه های علفی و چوبی به عوامل فیزیکوشیمیایی خاک و فیزیوگرافی درجنگل های زاگرس میانی، منطقه ای به مساحت 170 هکتار از این جنگل ها واقع در منطقه حفاظت شده ارغوان در استان ایلام انتخاب گردید . سپس به صورت تصادفی سیستماتیک پلات هایی را در جهت های شمالی (n = 24) ، جنوبی(n = 20)( و غربی ) n = 13) پیاده و اطلاعات مربوط به پوشش، خاک و عوامل فیزیوگرافیک برداشت شد . نتایج حاصل از آنالیز های همبستگی نشان داد که در دامنه جنوبی تنوع گونه های علفی با مقدار رس و شن همبستگی منفی و با سیلت همبستگی مثبت دارد . در دامنه شمالی تنوع گونه های علفی با ارتفاع از سطح دریا همبستگی منفی داشت . در دامنه غربی تنوع گونه های علفی با شوری و ارتفاع از سطح دریا همبستگی منفی و با درصد آهک همبستگی مثبت داشت . نتایج همچنین نشان داد که گونه های چوبی در تمامی دامنه ها نسبت به عوامل فیزیکی عکس العمل بیشتری نشان می دهند . نتایج
این تحقیق بیان می دارد که در ارزیابی های اکولوژیکی به منظور بررسیرابطه بین عوامل محیطی با پوشش در منطقه زاگرس برای پوشش علفی بیشتر فاکتورهای خاکی و برای بررسی گونه های چوبی بیشتر فیزیوگرافی و شکل زمین مد نظر قرار گیرند