سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ژیلا عثمانی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

چکیده:

در این پژوهش، تنوع ژنتیکی 73 اکوتیپ گندم سرداری با استفاده از نشانگر AFLP و 17 صفت مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مورد بررسی قرار گرفت. سه جفت ترکیب پرایمری EcoRI: MseI به طور تقریبی 10863 مارکر AFLP ایجاد کرد و از آن ها 7072 مارکر پل یمورفیسم نشان دادند (با میانگین درصد پلی مورفیسم 73/97%) . تجزیه خوشه ای بر اساس ضریب تشابه ژاکارد برای داده های مولکولی و بر اساس فاصله اقلید وسی برای صفات کمی انجام شد. تطابق بسیار کمی (0/02) بین گروه بندی حاصل از صفات کمی و نشانگرهای مولکولی AFLP با استفاده از آزمون مانتل دیده شد. تنوع ژنتیکی بسیار زیاد میان این اکوتیپ ها نشان داد که می توان از این تنوع در برنامه های اصلاحی استفاده نمود. همچنین نتایج حاکی از آن بود که مارکر های AFLP برای ارزیابی تنوع ژنتیکی میان ژنوتیپ های گندم ابزار مفیدی محسوب می شود.