سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
پرستو زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه کردستان
هدیه بدخشان – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان
قادر میرزاقادری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان

چکیده:
هشت آغازگرSCoTبرای بررسی تنوع ژنتیکی در بین 17 ژنوتیپ مختلف زراعی و وحشی یولاف مورد استفاده قرار گرفتند. تعداد کل نوارهای ایجاد شده به وسیله این آغازگرها برابر با 71 عدد بود که 58 عدد81/69درصداز آن ها چند شکل بودند. درصد چندشکلی از 71درصد تا 100 درصد متغیر بود. بیشترین و کمترین مقدارPICشاخص اطلاعات چند شکلی) مربوط به آغازگرهای 12 0/31و34 0/17 با میانگین برابر با0/23بر آورد شد. ژنوتیپ های یولاف مورد مطالعه بر اساس روشUPGMAو ضریب تشابه ژاکارد به شش گروه تفکیک شدند. دامنه مشابهت بر اساس ضریب ژاکارد از 48 % تا 87 % متفاوت بود. نتایج این تحقیق بیانگر وجود تنوع قابل ملاحظه ای بین ژنوتیپ های یولاف بود