سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
هانا حمیدی – کارشناس ارشدزیست شناسی سلولی ومولکولی، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس علوم و تحقیقات کردستان
رضا طالبی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
فاطمه کشاورزی – استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:
به منظور بررسی تنوع ژنتیکی در ژرم پلاسم ارقام اصلاحی گندم ایرانی با استفاده از نشانگرهای ساختاری، 40 رقم گندم اصلاح شده ایرانی با استفاده ازدو نشانگر CDDP و SCOT مورد ارزیابی قرار گرفتند. به این منظور برای ارزیابی مولکولی در سطح DNA در این ژنوتیپ ها 10 نشانگر SCoT و 10 نشانگر CDDP استفاده گردید. نتایج ارزیابی مولکولی نشان داد که تمامی نشانگرها به خوبی درژنوتیپ های مورد بررسی تکثیر و تولید چندشکلی نمودند. میانگین درصد چندشکلی حاصل از نشانگرهای CDDP برابر با 53/08% و در نشانگرهای SCoT برابر با 76/81% بود. میانگین شاخص محتوای چند شکلی حاصل از نشانگرهای CDDP و SCoT به ترتیب برابر با 34/54% و 21/51% بود. تجزیه کلاستر به روش Neihbour Joining بر اساس داده های نشانگرهای CDDP ، SCOT و ترکیب این دو نشانگر، ژنوتیپ ها را به 3 گروه مجزا از هم تقسیم کرد. نتایج ارزیابی مولکولی نشان داد که نشانگرهای CDDP و SCOT توانایی بالایی درارزیابی تنوع و تفکیک پذیری ارقام گندم را دارند. با توجه به اینکه از این نشانگرها برای اولین بار بر روی گندم استفاده شده و با توجه به قدرت تفکیک پذیری بسیار بالای آنها در آشکارسازی تنوع و میزان بالای اطلاعات ژنومی آنها، این نشانگرها بعنوان یک سیستم جدید نشانگری در ارزیابی ژرم پلاسم گندم معرفی می گردد.