سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
میثم فرجی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
علی اشرف جعفری – دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تهران
شهرام نخجوان – استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
امیرحسین گرجی – استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:
جهت بررسی تنوع ژنتیکی 15 جمعیت گونهAgropyron pectiniform از نشانگرRAPD استفاده گردید. برای این منظور از 10 آغازگر تصادفی استفاده شد که از بین آنها 5 آغازگر نوارهای مشخص و با وضوح بالا تولید کردند و در نهایت 47 نوار چند شکل در محدودهی بین 500 تا 2200 جفت باز تولید شدند. نتایج تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که تنوع نسبتا یکسان 53 و 47 ٪ بین و درون جمعیتهای آگروپایرون بود. تجزیه کلاستر بر اساس معادله Nei 78 به روش UPGMA بر روی داده های ملکولی انجام شد. در این گروهبندی ژنوتیپ های در 5 گروه مجزا قرار گرفتند. نتایج گروه بندی نشان داد که الگوی تنوع ژنتیکی با الگوی توزیع جغرافیایی مطابقت ندارد و ارقام منسوب به مناطق مختلف جغرافیایی در گروه های متفاوتی قرار گرفتهاند. نتایج این بررسی نشان داد که نشانگرRAPD بخوبی قادر به تمایز جمعیتهای این گونه از هم بود