سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
زهره علیجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی علوم خاک،
فریدون سرمدیان – دانشیار گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشا ورزی، دانش
سیدروح الله موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده مهندسی و فناور

چکیده:
افزایش نیاز به اطلاعات خاک در سال های اخیر موجب شده تا نقشه خاک در بسیاری از مطالعات از جمله ارزیابی اراضی،تجزیه و تحلیل مناسب زمین نما، برنامه ریزی مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه پس از تفسیر عکس های هوایی، بازدیدمیدانی به منظور صحت جداسازی واحدهای نقشه صورت گرفت در ادامه نقشه فاکتورهای مورد نیاز جهت تهیه نقشه پیش بینی خاک وارد نرم افزار شد و نقشه خاک نهایی با ضریب کپای 0/95به دست آمد. در ادامه از نتایج این کار بمنظور ارزیابی تناسب اراضی مورد استفاده قرار می گیرد