سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مسعود طاهری لاری – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حسن تنها – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
سعید خیاط مقدم – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده:
توانمندسازی روانشناختی کارکنان به عنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونی به معنی آزاد کردن نیروها و قدرت درونیافراد و همچنین فراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصتها برای شکوفایی استعدادها، توانایی ها و شایستگیهای کارکنانمی باشد و در واقع شامل ادراکات فرد نسبت به نقش خویش در شغل و سازمان میشود. این تحقیق به شیوه پیمایشی و باهدف بررسی توانمندسازی روانشناحتی در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور انجام شده است. جامعه موردبررسی در این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور بود ) ۰۶۶ N= ( و طبق جدولکرجسی و مورگان، حجم نمونه ۲۹۲ نفر تعیین شد. در این پژوهش از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.جهت سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان، از پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر با ۵ مولفه معناداری،شایستگی، انتخاب، تاثیر و مشارکت و کار تیمی استفاده شد. جهت تأمین روایی محتوایی به بررسی و مطالعه مقیاسها وپرسشنامههای تحقیقات مشابه، مقالات و کتب مرتبط و برای اطمینان از روایی صوری پرسشنامه به کسب نظرات چند نفر ازپژوهشگران در حوزه تحقیق و نیز کمیته تحقیق اقدام شد. برای برآورد پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفادهگردید که برای مقیاس توانمندسازی روانشناختی ۳۲ . بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار SPSS استفاده شد.طبق نتایج تحقیق و بر حسب میانگین ترکیبی بدست آمده، مولفه های توانمندسازی روانشناحتی کارکنان در شرکت ساخت و۹(، تأثیر / ۹(، شایستگی ) ۹۰ / توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور را می توان به ترتیب زیر رتبه بندی کرد: معنی داری ) ۰۰۲(. روی هم رفته وضعیت توانمندسازی روانشناختی کارکنان در این / ۹( و انتخاب ) ۳۳ / ۹/۲۶ (، مشارکت و کار تیمی ) ۱۶ (شرکت در حد متوسط است. با توجه به یافته های تحقیق راهکارهایی برای توانمندسازی روانشناختی کارکنان در شرکتساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ارایه شده است.