سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پیمان عباس زاده دهجی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
ناهید صالح راستین – دانشیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
هادی اسدی رحمانی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب
کاظم خاوازی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

مطالعات انجام شده نشان دادهاند که سودوموناسهای فلورسنت بخش مهمی ازجمعیت باکتریهای ریزوسفری را تشکیل میدهند این باکتری ها می توانند بطور مستقیم یا غیرمستقیم موجب افزایش یا تحریک رشد گیاه شوند در حالت مستقیم انواع PGPR با استفاده از مکانیسم های مختلفی مستقیما " در افزایش رشد و عملکرد گیاه ایفای نقش می کنند که یکی از این مکانیسمها افزایش فراهمی آهن از طریق تولید سیدروفور می باشند آهنفریک که فرم غالب آهن در طبیعت است دارای حلالیت ناچیزی است و عملا قابل جذب برای گیاهان و میکروارگانیسمها نمیباشد ) 10 -18مول در ).pH7/4 تعدادی از باکتری ها مواد کلات کننده ای با وزن ملکولی کم (400-1000 Da )به نام سیدروفور ترشح می کنند که تمایل زیاد به جذب آهن دارند(Kd=10 -20 to 10 -50 ) باکتری هایی که سیدروفور تولید می کنند کمپلکس سید روفور با آهن را توسط گیرنده های خاصی که در غشاء خود دارند جذب می کنند . برخلاف پاتوژن های گیاهی، گیاهان معمولاً از این کلات شدن آهن توسط سیدروفورهای میکروبی شده صدمه نمی بینند زیرا مکانیسم هایی را برای جذب و انتقال آهن از این سیدروفورهای میکروبی به درون خود دارند