سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس رامیار – دانشجوی دکترای تبدیل انرژی – دانشگاه مازندران، گروه پژوهشی فناوری پیل
ابراهیم علیزاده – دانشجوی دکترای تبدیل انرژی – دانشگاه مازندران، گروه پژوهشی فناوری پیل
قدیر اسماعیلی – دانشجوی دکترای تبدیل انرژی – دانشگاه مازندران، گروه پژوهشی فناوری پیل

چکیده:

در این مقاله اثر قطر ورود ی به توزیع کننده جر یـ ان ( منیفولـد )١ بـر توزیـع جریان در تک سلهای ٢ یک پیل سوختی متانول ی ٣ با استک u ٤ شکل ، بررسی شده است . وجود ناح یـ ه متخلخـل در درون پیـ ل سـوخت ی، تحل یـ ل عـدد ی جریان در آنها را مشکل م ی کند . در این بررس ی، میزان افـت فـشار و تغ ییـ ر سرعت در این ناح یه بطور تقر یبی محاسبه شده و در تحلیل عـددی بجـای تحلیل کل ناحیه از یک صفحة جـایگزین کـه در خروجـی، شـرایط معـادل خروجی ناحیة متخلخل را شبیه سازی کند، استفاده شـده اسـت . در نهایـت جریان سه بعدی در استک با استفاده از شرایط مرزی مناسب بررسی شده و از نتایج برا ی مقا یسه توز یع سرعت یا دبـ ی جرمـ ی در من یفولـدها، اسـتفاده شده و طراحی مناسب پیشنهاد شده است