سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مهدی مالکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حسین نعمتی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، گروه مکانیک

چکیده:
کودسازی دارای اهمیت زیادی در تأمین غذای مردم جهان می باشد. که از این میان، کودهای نیتروژن دار کاربرد زیادی دارند. یکی از انواع این کودها، اوره می باشد. این کودها، بصورت مایع یا در شکل دانه تولید می شوند. دانه های اوره به عنوان ماده اولیه کود اوره شناخته می شود. این ذرات به دلیل کوچک بودن، توسط دانه ساز به ذرات با قطر بزرگتر تبدیل می شوند. از این رو دانه سازی نقش مهمی را در تولید کود اوره ایفا می کند. در این مقاله، توزیع دانه های اوره در دانه ساز صنعتی از نوع بستر سیال مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، دانه هایی با قطرهای مختلف شامل 1، 2، 3، 5 و 8 میلیمتر انتخاب گردید. در هر حالت، برای هر اندازه قطر ذره انتخابی، میانگین کسر حجمی دانه و فشار استاتیک به کمک نتایج حاصل از شبیه سازی عددی برای یک دانه ساز صنعتی استخراج گردید. سپس نمودارهای حاصل از این داده ها ترسیم شد. نتایج نشان می دهد که فشار استاتیک درون دانه ساز، مستقل از قطر ذرات بوده و تقریباً همواره ثابت است. همچنین میانگین کسر حجمی دانه برای ذرات با قطرهای مختلف به گونه ای تغییر می کند که همواره این فشار استاتیک ثابت بماند.