سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محمدرضا طلاقت – استادیار دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده منهدسی شیمی، نفت و گاز؛
سیداسماعیل مدرس – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده منهدسی شیمی، نفت و گاز؛

چکیده:
در یک راکتور لوله ای پیوسته حاوی غشای سرامیکی مورد بررسی قرار گرفت. ترانس استریفیکاسیون حاصل سه واکنش ابتدایی تعادلی است. هر یک از این واکنش ها یک ثابت سرعت رفت و یک ثابت سرعت برگشت دارد. ثابت سرعت واکنش به دما و غلظت کاتالیزور بستگی دارد. در این مقاله با استفاده از رابطه ی خطی بین ثابت سرعت و غلظت مولی کاتالیزور، ثابت سرعت واکنش های ترانس استریفیکاسیون در سه غلظت مختلف 01/0، 05/0و 1/ 0از کاتالیزور هیدروکسید سدیم محاسبه شدند. با داشتن ثابت سرعت ها با استفاده از حل عددی معادلات توزیع غلظت اجزا موجود در راکتور تولید بیودیزل بدست آمده و سپس میزان درصد تبدیل تری گلیسیرید خوراک را در هر سه غلظت مربوطه بدست آورده و با یک دیگر مقایسه شدند. در نهایت میزان غلظت های اجزا در حال عبور از غشا را در طول زمان محاسبه شدند. نتایج حاصل به وضوح برتری استفاده از راکتور غشایی را نسبت به راکتور بدون غشا نشان می دهد. همچنین از نتایج اینگونه بر می آید که غلظت بالاتر کاتالیزور یک عامل تقویت کننده در بهبود عملکرد راکتور تولید بیودیزل می باشد