سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مقداد رضایی – جامعه شناسی اقتصادو توسعه
مصطفی اجتهادی – دانشجوی دکتری
علی زاده محمدی – هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

لزوم بحثهای آسیب شناسی زمانی برای خانواده مطرح می شود که این نهاد نتواند کارکردهای مورد انتظار را محقق کند و یا درآستانه فروپاشی و اضمحلال قرارگیرد درچنین شرایطی باید به بررسی عوامل موثر براین آسیب ها پرداخت و عناصر زمینهساز فروپاشی نهاد خانواده را شناسایی کرد با توجه به رابطه دوسویه خانواده و جامعه دگرگونی های اجتماعی جاری درجوامع بشری تاثیر به سزایی در خانواده داشته و دارند بطوریکه نهاد خانواده درتعامل وکشمکش با سایر نهادهای اجتماعی و تاثیر پذیری ازآنها اشکل و صورمتنوعی به خود می گیرد که به دگرگونی روابط اعضای خانواده و به چالش کشیدن کارکردهای آن منجر شده است هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند چنانچه از خانواده هاییسالم برخوردار نبوده و هیچ یک از آسی بهای اجتماعی نیست که فارغ از تاثیر خانواده پدید نیامده باشد و درحقیقت حفظ این نهاد درگروه تداوم و سلامت رابطه بین زن و شوره است فراست 1381 به نقل از رضایی 1390:5 برای تعداد کثیری از زوجها ازدواج با عبارت تنها مرگ ما را ازهم جدا می کند آغاز می شود اگرچه درنخستین روزهای ازدواج زن و مرد نسبت به عبارتفوقاحساس تعهد دائمی می نمایند لیکن واقعیت امر در پاره ای از موارد طور دیگری است.