سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیه امیرتیموری – کارشناس و محقق موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
امیرحسین چیذری – استادیار گروه اقتصاد، کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پسته یکی از محصولات عمده صادراتی بخش کشاورزی ایران و ایران بزرگترین صادر کننده این محصول در سطح جهانی است. در این باره سهم چشمگیری از تولید، سطح زیر کشت، مقدارو ارزش صادرات جهانی پسته به ایران اختصاص دارد. در این مطالعه به منظور بررسی وجود مزیت نسبی در صادرات پسته، جایگاه رقابتی ایران در بین کشورهای عمده صادر کننده پسته و شناخت استراتژی صادرات پسته (طی دوره 2004-1980)از شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA) استفاده شد. نتایج نشان داد که فقط ایران طی دورهمورد مطالعه دارای مزیت نسبی در صادرات پسته بوده و به دنبال پاره ای از سیاستها در عرصه تولید و تجارت پسته، به یک استراتژی صادراتی برای پسته نزدیکتر شده است. در حالیکه آمریکا از یک استراتژی صادراتی منظم و دقیقتر نسبت به رقبا برخورداربوده، به گونه ای که در سال 2004 دارای مزیت نسبی در صادرات پسته شده است. با اتخاذ سیاستهای ارزی و تجاری با ثبات، شناسایی بازارهای نفوذپذیر جدید، بازارهای نهایی مصرف و تبلیغ پسته صادراتی ایران در سطح جهانی، بستری مناسب برای افزایش صادرات پسته و درآمد ارزش کشور فراهم خواهد شد. همچنین کاهش اسیب پذیری صادرات پسته کشور از ره اوردهای دیگر آن خواهد بود.