سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فاطمه تقی پناهی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشه

چکیده:

در این پژوهش با نظر به مولفه های اصلی نظریه های نوناکا؛ اجتماعی شدن، برونی سازی، ترکیب و درونی سازی، جایگاه مدیریت دانش در شهرداری مشهد مورد بررسی قرار گرفته و سپ س به تفاوت های این چهار مولفه در بین مدیران بر اساس میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سن و سابقه کاری آنها پرداخته می شود . گردآوری داده ها در مورد افراد مورد بررسی از طریق نمونه گیری تصادفی صورت پذیرفت و ۳۰ نفر از مدیران مشغول به کار در شهرداری مشهد از سلسله مرا تب مدیران عالی و میانی، عملیاتی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه مدیریت دانش است که روایی و پایایی آن در پژوهش حسین قلی زاده ( ۱۳۸۳ ) انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهدکه درونی سازی در قلمرو مدیریت دانش در جایگاه اول و سپس به ترتیب اجتماعی
شدن، بر ونی سازی و ترکیب در مراتب بعدی قرار گرفته اند . همچنین بین این چهار فرایند از نظر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سن تفاوت معنی داری وجود ندارد و از نظر سابقه کاری تنها در مقوله اجتماعی شدن تفاوت معنی دار مشاهده شد.