سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامبیز کنگرلو – کارشناس ارشد عمران گرایش سازه
محمود حسینی – دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله

چکیده:

استفاده از جدا سازهای لرزه ای روشی نوین در ساخت سازه های مقاوم در برابر زلزله با فلسفه کاهش انرژی ورودی زلزله می باشد که در سالهای اخیر دست اندرکاران امر ساختمان را به فکر واداشته که با ارائه سیستمهای کارا و موثری بتوانند تلفات جانی و مالی حاصل از زلزله را به حداقل برسانند .در این مقاله با تحلیلهای نظری، رایانه ای و مدلسازی آزمایشگاهی به بررسی یک نوع از جداسازهای غلتشی پرداخته شده که به صورت غلتکهای باربر متعامد واقع بر روی بستر منحنی می باشند )شکل 2(. در مطالعه رفتار این جداساز پیشنهادی موارد مهمی از جمله : معادله حرکت، رابطه بین پریود سیستم با ش عاع غلتکها و انحنا بسترشان ، مقاومت غلتشی، سختی قائم ) تغییر شکل و ظرفیت باربری غلتکها(و سختی جانبی سیستم وجود دارند که هر یک جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . برای تحلیلهای رایانه ای از نرم افزار Ansysبا در نظر گرفتن تغییرمکانهای بزرگ استفاده گرد یده است . بررسی های آزمایشگاهی بااستفاده از میز لرزان تحت تحریکهای سینوسی و نگاشتهای زلزله های واقعی صورت گرفته است . نتایج بدست آمده حاکی از کارائی مطلوبتر این سیستم نسبت به سایر سیستم های موجود جهت جداسازی لرزه ای ساختمانها می باشد.